Ban hành quy chế phối hợp quản lý thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Ngày đăng: 24/02/2021 02:48 PM

  Ban hành quy chế phối hợp quản lý thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

  Tài nguyên biển mang lại giá trị kinh tế cho đất nước và quan trọng trong đại dương

  Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

  Quy chế này quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển trong quản lý thực hiện chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

  Nội dung chính của dự thảo quy chế gồm 3 chương, 17 điều. Nội dung chương I là những quy định chung, gồm 5 điều từ điều 1 đến điều 5, quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; mục đích phối hợp; nguyên tắc phối hợp; Nội dung phối hợp và phương thức phối hợp. Chương II là những quy định cụ thể về phối hợp quản lý thực hiện chương trình, gồm 4 điều (từ điều 6 đến điều 9) quy định về phối hợp xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết chương trình; phối hợp thực hiện hiệu quả với chương trình nghiên cứu KH-CN phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển cùng các chương trình, đề án, dự án khác có liên quan; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình triển khai nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình.

  Chương III quy định cụ thể về phối hợp quản lý nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình, gồm 8 điều (từ điều 10 đến điều 17) quy định về phối hợp thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự án; Phối hợp trong hướng dẫn thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện nhiệm vụ, dự án; phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ, dự án; Phối hợp kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình và các nhiệm vụ, dự án; Phối hợp nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ, dự án; giao nộp sản phẩm, tài liệu nhiệm vụ, dự án; phối hợp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và tổ chức thực hiện.

  Trước đó, ngày 07/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 28/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030. Căn cứ Điều 28 Nghị định 40/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Bộ TN-MT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030. Ngày 07/08/2020, bộ đã có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  nguon:tepbac

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline