Nam Mỹ liên tục nhập bầy tôm sú Bố mẹ Moana ngày 03/6/2023

Ngày đăng: 06/06/2023 10:58 AM

  Bầy tôm Sú Bố Mẹ Moana đã về đến khu sản xuất Nam Mỹ Ninh Thuận.

  Tổng số lượng 110 con, 55 con đực, 55 con cái

  Nguồn gốc: MOANA, Hawaii, USA

  Đàn tôm sú bố mẹ Moana giống này đã được kiểm dịch sạch các: WSSV - HPV - TSV - YHV/GAV - IHHNV - AHPND - EHP - NHP.

  Ngày phát hành: 03/6/2023 - Hiệu lực đến: 03/9/2023.

  Link Youtube: https://youtu.be/cLCbTUiwjp0

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline